Шахтне та підземне будівництво (ОПП, магістр)

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Освітня програма
Шахтне та підземне будівництво
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціальність 184 Гірництво
Спеціалізація Шахтне та підземне будівництво
Тривалість програми 1 рік 4 міс. (для ОНП 1 рік 9 міс.)
Кількість кредитів 90 (для ОНП 120)
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
восьмий
Професійна кваліфікація 2147.2 Гірничі інженери
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування Переддипломна
Доступ до подальшого
навчання
навчання на третьому рівні вищої освіти (PhD)
Випускова кафедра Геодезії та будівництва підземних споруд
Рік запровадження 2016

Профіль програми

Програма пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем гірничодобувної галузі, шахтного та підземного будівництва на локальному, регіональному та національному рівнях. Дисципліни та модулі програми засновані на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з практичними навичками. Програма дозволяє студентам набути необхідних навичок у галузі гірничодобувної промисловості та гірничо- будівельної діяльності.

Мета програми

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців для практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері гірничодобувної промисловості та гірничо - будівельної діяльності; формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі гірництва та підземного будівництва.

Умови вступу

Умови вступу визначаються "Правилами прийому до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», затвердженими Вченою радою університету.

Вступ здійснюється на базі диплому бакалавра, або магістра (спеціаліста) із складанням вступних випробувань з іноземної мови та зі спеціальності. Для вступу на неспоріднені спеціальності складається додаткове випробування.

Детальні умови: http://donntu.edu.ua/abit

Особливості програми

Профільна конструкторська та технологічна підготовка за спеціальністю 184 «Гірництво» спеціалізації «Шахтне та підземне будівництво» з правом викладання фахових дисциплін; вимагає проходження спеціальної гірничо-будівельної виробничої практики студентів на підприємствах з підвищеним рівнем небезпеки. Зорієнтована переважно на підприємства вугільної, гірничорудної промисловості та підземне будівництво у різних галузях в усіх регіонах України.

Придатність до працевлаштування

Відповідно до здобутого освітнього ступеню магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: 2147.2 Гірничі інженери, 2147.2 Інженер з гірничих робіт, 2147.2 Інженер з кріплення, 2147.2 Інженер з буровибухових (вибухових) робіт, 2310.2 Викладач вищого навчального закладу.

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за освітньо-науковими програмами третього рівня (здобуття ступеню доктора філософії).

Перелік освітніх компонентів

Обов'язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

 • Теорія і практика наукових досліджень

Цикл професійної підготовки

 • Охорона праці в галузі
 • Організація виробництва та управління гірничовидобувними підприємствами
 • Проектування та реконструкція гірничих підприємств
 • Аерологія гірничих підприємств, у тому числі курсовий проект

Цикл дисциплін спеіалізації

 • Технологія будівництва виробок великих перерізів
 • Технологія будівництва гірничо-технічних об'єктів

Практики і атестації

 • Переддипломна практика
 • Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти

Блок 1

 • Основи та фундаменти ,у тому числі курсова робота
 • Підземне міське будівництво
 • Теорія винаходів та патентознавство

Блок 2

 • Ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ
 • Комплексна дегазація та використання метану у вугільних шахтах, у тому числі курсова робота
 • Рудникові пожежі та вибухи

Атестація

Атестація випускників освітньої програми "Шахтне та підземне будівництво" проводиться у формі підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується видачою документів встановленого зразка про присудження йому ступеня «магістр» зі спеціальності «Гірництво» із спеціалізацією «Шахтне та підземне будівництво» та присвоєнням кваліфікації «Гірничий інженер». Атестація здійснюється відкрито та публічно.