Розробка родовищ та видобування корисних копалин (ОПП, магістр)

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Освітня програма
Розробка родовищ та видобування корисних копалин
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціальність 184 Гірництво
Спеціалізація Розробка родовищ та видобування корисних копалин
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Кількість кредитів 90
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
восьмий
Професійна кваліфікація 2147.2 Гірничі інженери
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування Переддипломна
Доступ до подальшого
навчання
навчання на третьому рівні вищої освіти (PhD)
Випускова кафедра Розробки родовищ корисних копалин
Рік запровадження 2016

Профіль програми

Програма пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем розробки родовищ та видобування корисних копалин на локальному, регіональному та національному рівні. Освітні компоненти програми передбачають тісне поєднання теоретичної та практичної підготовки. Програма дозволяє студентам набути необхідних компетенцій у галузі гірничого виробництва та технології.

Мета програми

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців до практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері розробки родовищ корисних копалин та управління гірничо-видобувними підприємствами, формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання та проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі гірництва.

Умови вступу

Умови вступу визначаються "Правилами прийому до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», затвердженими Вченою радою університету.

Вступ здійснюється на базі диплому бакалавра, або магістра (спеціаліста) із складанням вступних випробувань з іноземної мови та зі спеціальності. Для вступу на неспоріднені спеціальності складається додаткове випробування.

Детальні умови: http://donntu.edu.ua/abit

Особливості програми

Профільна технологічна підготовка вимагає проходження переддипломної практики студентів на гірничо-видобувних підприємствах або у проектних організаціях гірничого профілю.

Придатність до працевлаштування

Відповідно до здобутого освітнього ступеню магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: 2147.2 Гірничі інженери, 2147.2 Інженер з гірничих робіт, 2147.2 Інженер з кріплення, 2147.2 Інженер з вентиляції, 2147.2 Інженер з буровибухових (вибухових) робіт, 2310.2 Асистент, 2310.2 Викладач вищого навчального закладу.

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за освітньо-науковими програмами третього рівня (здобуття ступеню доктора філософії).

Перелік освітніх компонентів

Обов'язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

 • Теорія і практика наукових досліджень

Цикл професійної підготовки

 • Охорона праці в галузі
 • Організація виробництва та управління гірничовидобувними підприємствами
 • Проектування та реконструкція гірничих підприємств
 • Аерологія гірничих підприємств, у тому числі курсовий проект

Цикл дисциплін спеціалізації

 • Розробка РКК у складних гірничо-геологічних умовах
 • Перспективні технології видобування корисних копалин

Практики і атестації

 • Переддипломна практика
 • Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти

Блок 1

 • Зрушення гірських порід і земної поверхні при розробці родовищ підземним способом
 • Інформаційні технології в гірництві, в тому числі курсова робота
 • Теорія винаходів та патентознавство

Блок 2

 • Методи досліджень геомеханічних процесів, у тому числі курсова робота
 • Конкурентоздатність гірничовидобувних підприємств
 • Правове регулювання гірничих відносин

Атестація

Атестація випускників освітньої програми "Розробка родовищ та видобування корисних копалин" проводиться у формі підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується видачою документів встановленого зразка про присудження йому ступеня «магістр» зі спеціальності «Гірництво» із спеціалізацією «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» та присвоєнням кваліфікації «Гірничий інженер». Атестація здійснюється відкрито та публічно.