Розробка родовищ та видобування корисних копалин (ОНП, магістр)

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Освітня програма
Розробка родовищ та видобування корисних копалин
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціальність 184 Гірництво
Тривалість програми 1 рік 9 міс.
Кількість кредитів 120
Форми навчання денна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
восьмий
Професійна кваліфікація Науковий співробітник в галузі гірництва, Гірничий інженер
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування Переддипломна
Доступ до подальшого
навчання
навчання на третьому рівні вищої освіти (PhD)
Випускова кафедра Розробки родовищ корисних копалин
Рік запровадження 2018

Профіль програми

Програма пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем розробки родовищ та видобування корисних копалин на локальному, регіональному та національному рівні. Освітні компоненти програми передбачають тісне поєднання теоретичної та практичної підготовки. Програма дозволяє студентам набути необхідних компетенцій у галузі гірничого виробництва та технології, проведенні наукових досліджень та здійсненні інновацій.

Мета програми

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців до науково-дослідної та виробничої діяльності в галузі гірництва; формування особистості фахівця, здатного виконувати прикладні та фундаментальні дослідження, вирішувати складні нестандартні завдання та проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі гірництва.

Умови вступу

Умови вступу визначаються "Правилами прийому до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», затвердженими Вченою радою університету.

Вступ здійснюється на базі диплому бакалавра, або магістра (спеціаліста) із складанням вступних випробувань з іноземної мови та зі спеціальності. Для вступу на неспоріднені спеціальності складається додаткове випробування.

Детальні умови: http://donntu.edu.ua/abit

Особливості програми

Профільна технологічна підготовка вимагає проходження переддипломної практики студентів на гірничо-видобувних підприємствах або у проектних організаціях гірничого профілю.

Придатність до працевлаштування

Відповідно до здобутого освітнього ступеню магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме:

 • 2147.1 Молодший науковий співробітник (гірництво),
 • 2147.1 Науковий співробітник-консультант (гірництво),
 • 2147.2 Гірничі інженери,
 • 2147.2 Інженер з гірничих робіт,
 • 2147.2 Інженер з кріплення,
 • 2147.2 Інженер з вентиляції,
 • 2147.2 Інженер з буровибухових (вибухових) робіт,
 • 2310.2 Викладач вищого навчального закладу.

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за освітньо-науковими програмами третього рівня (здобуття ступеню доктора філософії).

Перелік освітніх компонентів

Обов'язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

 • Теорія і практика наукових досліджень
 • Теорія винаходів та патентознавство

Цикл професійної підготовки

 • Охорона праці в галузі
 • Управління гірничовидобувними підприємствами
 • Проектування та реконструкція гірничих підприємств
 • Аерологія гірничих підприємств ,у тому числі курсовий проект
 • Методи досліджень геомеханічних процесів, у тому числі курсова робота
 • Психологія професійної діяльності
 • Науково-дослідний практикум

Цикл дисциплін спеціалізації

 • Розробка РКК у складних гірничо-геологічних умовах
 • Перспективні технології видобування корисних копалин

Практики і атестації

 • Переддипломна практика
 • Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти

Блок 1

 • Зрушення гірських порід і земної поверхні при розробці родовищ підземним способом
 • Інформаційні технології в гірництві
 • Технології безлюдного виймання вугілля
 • Добування та переробка будівельних гірських порід, у тому числі курсова робота

Блок 2

 • Управління охороною праці
 • Конкурентоздатність гірничовидобувних підприємств
 • Правове регулювання гірничих відносин
 • Раціональне природокористування в гірничій галузі, у тому числі курсова робота

Атестація

Атестація випускників освітньої програми «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» проводиться у формі підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується видачею документів встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра зі спеціальності «Гірництво» за спеціалізацією «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» та присвоєнням професійної кваліфікації «Науковий співробітник; Гірничий інженер». Атестація здійснюється відкрито та публічно.