Охорона праці в гірництві (ОПП, магістр)

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Освітня програма
Охорона праці в гірництві
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціальність 184 Гірництво
Спеціалізація Охорона праці в гірництві
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Кількість кредитів 90
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
восьмий
Професійна кваліфікація 2147.2 Гірничий інженер
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування Переддипломна
Доступ до подальшого
навчання
навчання на третьому рівні вищої освіти (PhD)
Випускова кафедра Розробки родовищ корисних копалин
Рік запровадження 2016

Профіль програми

Програма пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем розробки родовищ та видобування корисних копалин на локальному, регіональному та національному рівні. Освітні компоненти програми передбачають тісне поєднання теоретичної та практичної підготовки. Програма дозволяє студентам набути необхідних компетенцій у галузі гірництва та безпеки праці, отримати навички з виявлення та запобігання небезпек при здійсненні та супроводі виробничих процесів.

Мета програми

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців до практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері розробки родовищ, видобування корисних копалин та безпеки праці, формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання та проблеми безпекового, інноваційного та дослідницького характеру в галузі гірництва.

Умови вступу

Умови вступу визначаються "Правилами прийому до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», затвердженими Вченою радою університету.

Вступ здійснюється на базі диплому бакалавра, або магістра (спеціаліста) із складанням вступних випробувань з іноземної мови та зі спеціальності. Для вступу на неспоріднені спеціальності складається додаткове випробування.

Детальні умови: http://donntu.edu.ua/abit

Особливості програми

Профільна технологічна підготовка вимагає проходження переддипломної практики студентів на гірничо-видобувних підприємствах або у проектних організаціях гірничого профілю.

Придатність до працевлаштування

Відповідно до здобутого освітнього ступеню магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: 2147.2 Гірничі інженери, 2147.2 Інженер з гірничих робіт, 2147.2 Інженер з кріплення, 2147.2 Інженер з вентиляції, 2147.2 Інженер з буровибухових (вибухових) робіт, 2147.2 Інженер з технічної діагностики, 2149.2 Інженер з охорони праці, 2310.2 Асистент, 2310.2 Викладач вищого навчального закладу.

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за освітньо-науковими програмами третього рівня (здобуття ступеню доктора філософії).

Перелік освітніх компонентів

Обов'язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

 • Теорія і практика наукових досліджень

Цикл професійної підготовки

 • Охорона праці в галузі
 • Організація виробництва та управління гірничовидобувними підприємствами
 • Проектування та реконструкція гірничих підприємств
 • Аерологія гірничих підприємств, у тому числі курсовий проект

Цикл дисциплін спеціалізації

 • Управління охороною праці
 • Гірничорятувальна справа

Практики і атестації

 • Переддипломна практика
 • Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти

Блок 1

 • Організація наглядової діяльності у виробничій сфері
 • Інформаційні технології в гірництві, в тому числі курсова робота
 • Теорія винаходів та патентознавство

Блок 2

 • Ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ
 • Комплексна дегазація та використання метану у вугільних шахтах, у тому числі курсова робота
 • Рудникові пожежі та вибухи


Атестація

Атестація випускників освітньої програми "Охорона праці в гірництві" проводиться у формі підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується видачою документів встановленого зразка про присудження йому ступеня «магістр» зі спеціальності «Гірництво» із спеціалізацією «Охорона праці в гірництві» та присвоєнням кваліфікації «Гірничий інженер». Атестація здійснюється відкрито та публічно.