Маркшейдерська справа (ОПП, магістр)

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Освітня програма
Маркшейдерська справа
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціальність 184 Гірництво
Спеціалізація Маркшейдерська справа
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Кількість кредитів 90
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
восьмий
Професійна кваліфікація 2147.2 Гірничий інженер
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування Переддипломна
Доступ до подальшого
навчання
навчання на третьому рівні вищої освіти (PhD)
Випускова кафедра Геодезії та будівництва підземних споруд
Рік запровадження 2016

Профіль програми

Програма пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем гірничодобувної галузі на локальному, регіональному та національному рівнях. Дисципліни та модулі програми засновані на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з практичними навичками. Програма дозволяє студентам набути необхідних навичок у галузі гірничодобувної промисловості, зокрема, маркшейдерського забезпечення видобування корисних копалин, раціонального надрокористування та гірничо- будівельної діяльності.

Мета програми

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців для практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері гірничодобувної промисловості, зокрема, маркшейдерського забезпечення видобування корисних копалин та гірничо- будівельної діяльності; формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі гірництва та підземного будівництва.

Умови вступу

Умови вступу визначаються "Правилами прийому до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», затвердженими Вченою радою університету.

Вступ здійснюється на базі диплому бакалавра, або магістра (спеціаліста) із складанням вступних випробувань з іноземної мови та зі спеціальності. Для вступу на неспоріднені спеціальності складається додаткове випробування.

Детальні умови: http://donntu.edu.ua/abit

Особливості програми

Профільна конструкторська та технологічна підготовка за спеціальністю 184 «Гірництво» спеціалізації «Маркшейдерська справа» з правом викладання фахових дисциплін; вимагає проходження спеціальної маркшейдерської виробничої практики студентів на підприємствах з підвищеним рівнем небезпеки. Зорієнтована переважно на підприємства вугільної, гірничорудної промисловості та підземне будівництво у різних галузях в усіх регіонах України.

Придатність до працевлаштування

Відповідно до здобутого освітнього ступеню магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: 2147.2 Маркшейдер, 2147.2 Маркшейдер кар'єру, рудника, шахти, 2147.2 Маркшейдер на підземних роботах, 2147.1 Науковий співробітник-консультант (гірництво), 2310.2 Викладач вищого навчального закладу

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за освітньо-науковими програмами третього рівня (здобуття ступеню доктора філософії).

Перелік освітніх компонентів

Обов'язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

 • Теорія і практика наукових досліджень

Цикл професійної підготовки

 • Охорона праці в галузі
 • Організація виробництва та управління гірничовидобувними підприємствами
 • Проектування та реконструкція гірничих підприємств
 • Аерологія гірничих підприємств, у тому числі курсовий проект

Цикл дисциплін спеціалізації

 • Маркшейдерські роботи при будівництві підземних споруд та шахт
 • Автоматизація маркшейдерських розрахунково-графічних робіт

Практики і атестації

 • Переддипломна практика
 • Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти

Блок 1

 • Геометричне моделювання родовищ корисних копалин
 • Маркшейдерське забезпечення безпечного ведення гірничих робіт , у тому числі курсова робота
 • Проектування та аналіз точності маркшейдерських мереж

Блок 2

 • Зрушення гірських порід і земної поверхні при розробці родовищ підземним способом
 • Інформаційні технології в гірництві, в тому числі курсова робота
 • Теорія винаходів та патентознавство


Атестація

Атестація випускників освітньої програми "Маркшейдерська справа" проводиться у формі підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується видачою документів встановленого зразка про присудження йому ступеня «магістр» зі спеціальності «Гірництво» із спеціалізацією «Маркшейдерська справа» та присвоєнням кваліфікації «Гірничий інженер». Атестація здійснюється відкрито та публічно.