Кібербезпека (ОПП, бакалавр)

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Освітня програма
Кібербезпека
Рівень вищої освіти перший
Ступінь вищої освіти бакалавр
Спеціальність 125 Кібербезпека
Тривалість програми 3 роки 10 міс.
Кількість кредитів 240
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
сьомий
Професійна кваліфікація 3439 Фахівець з технічного захисту інформації
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Випускова кафедра Прикладної математики та інформатики
Рік запровадження 2016

Профіль програми

Освітньо-професійна програма пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем управління кібербезпекою. Дисципліни та модулі програми засновані на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з практичними навичками. Програма дозволяє студентам набути необхідних навичок у галузі забезпечення захищеності об’єктів інформатизації різного рівня.

Мета програми

Метою освітньої програми є формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні завдання та проблеми забезпечення захисту ресурсів від погроз конфіденційності, цілісності, доступності у кіберпросторі, забезпечити умови формування бакалаврами програмних компетентностей, що дозволять їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками для подальшої професійної діяльності.

Умови вступу

Умови вступу визначаються "Правилами прийому до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», затвердженими Вченою радою університету.

Вступ на 1-й курс із нормативним терміном навчання здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та ЗНО.

Вступ на 1-й курс із скороченим терміном навчання (2 роки 10 місяців) або на 2-й курс із нормативним терміном навчання здійснюється на базі диплому молодшого спеціаліста із складанням вступних іспитів.

Детальні умови: http://donntu.edu.ua/abit

Особливості програми

Програма зорієнтована на підготовку фахівців, діяльність яких пов’язана з забезпеченням безпеки інформаційних та комунікаційних технологій.

Придатність до працевлаштування

Відповідно до здобутого освітнього ступеню бакалавр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме:3439 Фахівець з технічного захисту інформації, 3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки, 3439. Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом, 3121. Фахівець з інформаційних технологій.

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за програмою другого рівня за цією галуззю знань (здобуття ступеню магістра).

Перелік освітніх компонентів

Обов'язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

 • Культура мовлення та ділова українська мова
 • Історія України та української культури
 • Філософія
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Фізика
 • Системне програмування
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання (загальна підготовка)

Цикл професійної підготовки

 • Дискретна математика
 • Охорона праці у галузі
 • Захист операційних систем
 • Програмно-апаратні комплекси технічного захисту інформації
 • Сучасні інфокомунікаційні технології та WEB-програмування в системах захисту інформації
 • Мікропроцесорна техніка в захисті інформації
 • Стиснення та шифрування даних, у тому числі курсова робота
 • Аудит інформаційної безпеки
 • Основи алгоритмізації
 • Програмування
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Організація баз даних
 • Чисельні методи
 • Безпека систем передачі даних
 • Керування ризиками інформаційної безпеки, у тому числі курсова робота
 • Математичні основи криптографічних алгоритмів

Практики і атестації

 • Навчальна практика
 • Виробнича практика 1
 • Виробнича практика 2
 • Переддипломна практика
 • Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти

Блок 1

 • Захист програмних реалізацій
 • Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації в системах технічного захисту інформації, у тому числі курсова робота
 • Нормативна база інформаційної безпеки
 • Архітектура спеціалізованих комп’ютерних систем безпеки
 • Промислові мережі та системи зв'язку
 • Протоколи передачі та системи розподілу інформації
 • Сучасна схемотехніка та надійність систем технічного захисту інформації
 • Системи технічного захисту інформації
 • Теорія електричних кіл
 • Метрологічне забезпечення систем технічного захисту інформації
 • Цифрові автомати

Блок 2

 • Електроживлення систем ТЗІ
 • Електротехніка
 • Елементна база систем технічного захисту інформації
 • Проектування та кодування завадостійких систем
 • Крос-платформне програмування
 • Мікропроцесорні пристрої відображення та обробки інформації, у тому числі курсова робота
 • Основи інформаційної безпеки
 • Пристрої надвисоких частот та антени
 • Системи передачі даних
 • Теорія сигналів і кодування
 • Технічні засоби та компонентна база охорони об'єктів

Вибір за переліками

На другому курсі в кожному семестрі студенти обирають по однієї з дисциплін соціо-гуманітарного спрямування, що пропонуються на вибір для студентів, що навчаються за усіма освітніми програмами.

Атестація

Атестація випускників освітньої програми "Кібербезпека" проводиться у формі захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується видачою документів встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавр зі спеціальності "Кібербезпека" та присвоєнням професійної кваліфікації "Фахівець з технічного захисту інформації". Атестація здійснюється відкрито та публічно.