Збагачення корисних копалин (ОПП, магістр)

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Освітня програма
Збагачення корисних копалин
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціальність 184 Гірництво
Спеціалізація Збагачення корисних копалин
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Кількість кредитів 90
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
восьмий
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Доступ до подальшого
навчання
навчання на третьому рівні вищої освіти (PhD)
Випускова кафедра Геології, розвідки та збагачення корисних копалин
Рік запровадження 2016

Профіль програми

Програма пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем розробки родовищ, видобування та збагачення корисних копалин на локальному, регіональному та національному рівні. Освітні компоненти програми передбачають тісне поєднання теоретичної та практичної підготовки. Програма дозволяє студентам набути необхідних компетенцій у галузі гірництва.

Мета програми

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців до практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері розробки родовищ, видобування та збагачення корисних копалин, формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання та проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі гірництва.

Умови вступу

Умови вступу визначаються "Правилами прийому до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», затвердженими Вченою радою університету.

Вступ здійснюється на базі диплому бакалавра, або магістра (спеціаліста) із складанням вступних випробувань з іноземної мови та зі спеціальності. Для вступу на неспоріднені спеціальності складається додаткове випробування.

Детальні умови: http://donntu.edu.ua/abit

Особливості програми

Профільна технологічна підготовка вимагає проходження переддипломної практики студентів на гірничо-видобувних підприємствах або у проектних організаціях гірничого профілю.

Придатність до працевлаштування

Відповідно до здобутого освітнього ступеню магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: 2147.2 Гірничі інженери, 2147.2 Інженер з гірничих робіт, 2147.2 Інженер з вентиляції, 2147.2 Інженер з технічної діагностики, 2310.2 Асистент, 2310.2 Викладач вищого навчального закладу.

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за освітньо-науковими програмами третього рівня (здобуття ступеню доктора філософії).

Перелік освітніх компонентів

Обов'язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

 • Теорія і практика наукових досліджень

Цикл професійної підготовки

 • Охорона праці в галузі
 • Організація виробництва та управління гірничовидобувними підприємствами
 • Проектування та реконструкція гірничих підприємств
 • Аерологія гірничих підприємств, у тому числі курсовий проект

Цикл дисциплін спеціалізації

 • Дослідження корисних копалин на збагачуваність
 • Переробка продуктів збагачення

Практики і атестації

 • Переддипломна практика
 • Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти

Блок 1

 • Конкурентоздатність гірничовидобувних підприємств
 • Інформаційні технології в гірництві, у тому числі курсова робота
 • Транспортно-складська логістика гірничих підприємств

Блок 2

 • Технологія збагачення вугілля і автоматичне керування процесами, у тому числі курсова робота
 • Спеціальні та комбіновані методи збагачення
 • Збагачення руд чорних і кольорових металів

Атестація

Атестація випускників освітньої програми "Збагачення корисних копалин" проводиться у формі підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується видачею документів встановленого зразка про присудження йому ступеня «магістр» зі спеціальності «Гірництво» із спеціалізацією «Збагачення корисних копалин» та присвоєнням кваліфікації «Гірничий інженер». Атестація здійснюється відкрито та публічно.