Гірництво (ОПП, бакалавр)

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Освітня програма
Гірництво
Рівень вищої освіти Перший
Ступінь вищої освіти Бакалавр
Спеціальність 184 Гірництво
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Кількість кредитів 240
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
сьомий
Професійна кваліфікація 3117 Технічний фахівець в галузі видобувної промисловості
Спеціальні вимоги
до зарахування
немає; зарахування проводиться на загальних умовах
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування навчальна, виробнича 1, виробнича 2
Професійний профіль
випускника
гірничі підприємства усіх видів (гірничодобувні та гірничо-збагачувальні); може посідати інженерно-технічні посади початкового рівня, пов'язаних з проектуванням гірничих систем і технологій, будівництвом, експлуатацією, ліквідацією або консервацією гірничих підприємств
Доступ до подальшого
навчання
магістратура
Випускова кафедра РРКК, ОП, ГБПС, ГРЗКК
Рік запровадження 2016

Профіль програми

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Гірництво» спрямована на отримання кваліфікації технічного фахівця в галузі видобувної промисловості. Бакалавр з гірництва в подальшому може продовжити навчання в магістратурі, або приступити до роботи за спеціальністю на гірничих підприємствах. Рівень кваліфікації дозволяє посідати інженерно-технічні посади молодшого рівня.

Мета програми

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців до практичної та управлінської діяльності у сфері видобування та переробки корисних копалин, охорони праці на гірничих підприємствах, будівництва шахт та підземних споруд, планування гірничих робіт, які будуть здатні розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі гірничодобувної промисловості щодо інженерно-технічного забезпечення технологічних процесів гірничого виробництва.

Умови вступу

Умови вступу визначаються "Правилами прийому до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», затвердженими Вченою радою університету.

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра з гірництва можливий:

 • на базі повної загальної середньої освіти та ЗНО — з терміном навчання 3 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 240 кредитів.
 • на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спорідненими напрямами підготовки — з терміном навчання 2 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 180 кредитів.

Навчання за денною та заочною формою має однаковий термін. Обсяг програми для заочної форми може незначно відрізнятись через відсутність виробничих та навчальних практик.

Детальні умови: http://donntu.edu.ua/abit

Особливості програми

Обов’язкове проходження спеціальної виробничої практики студентів на гірничодобувних підприємствах з проходженням навчання правилам роботи на підприємствах із підвищеним рівнем небезпеки.

Придатність до працевлаштування

Відповідно до здобутого освітнього ступеню бакалавр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: 3117 Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості, 3117 Технік-технолог гірничий, 3117 Диспетчер гірничий.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр з гірництва може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень «магістр») за тією ж спеціальністю із можливістю здобути спеціалізації «Маркшейдерська справа», «Розробка родовищ та видобування корисних копалин», «Охорона праці у гірничому виробництві», «Збагачення корисних копалин», «Шахтне та підземне будівництво».

Перелік освітніх компонентів

Обов'язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

 • Історія України та української культури
 • Іноземна мова
 • Хімія
 • Фізичне виховання (загальна підготовка).
 • Культура мовлення та ділова українська мова
 • Вища математика
 • Науки про Землю
 • Інформатика
 • Фізика
 • Філософія

Цикл професійної підготовки

 • Інженерна графіка
 • Основи гірничого виробництва
 • Розвідка родовищ корисних копалин, у тому числі курсова робота
 • Теоретична механіка
 • Технологія спорудження гірничих виробок, у тому числі курсовий проект
 • Механіка гірничих порід і масивів
 • Електротехніка та електропривід в гірничий промисловості
 • Гідравліка та гідропневмопривід в гірничий промисловості
 • Гірничі машини та комплекси
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація
 • Організація та планування гірничих робіт, у тому числі курсова робота
 • Основи автоматизації гірничого виробництва
 • Охорона праці в галузі
 • Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин
 • Транспортні системи гірничих підприємств
 • Аерологія гірничих підприємств, у тому числі курсова робота
 • Економіка гірничого виробництва

Практики і атестації

 • Навчальна практика
 • Виробнича практика 1
 • Виробнича практика 2
 • Комплексний кваліфікаційний іспит

Вибіркові компоненти

Блок 1

 • Буровибухові роботи
 • Відкриті гірничі роботи
 • Маркшейдерське забезпечення гірничого виробництва
 • Охорона гірничих виробок
 • Переробка, збагачення та комплексне використання корисних копалин
 • Процеси підземних гірничих робіт, у тому числі курсовий проект
 • Розробка родовищ рідких та газоподібних корисних копалин
 • Розробка рудних родовищ корисних копалин
 • Спеціальні технології видобування корисних копалин

Блок 2

 • Буровибухові роботи
 • Безпека життєдіяльності
 • Процеси підземних гірничих робіт, у тому числі курсовий проект
 • Особливості розробки відкритих та рудних родовищ корисних копалин
 • Маркшейдерське забезпечення гірничого виробництва
 • Охорона гірничих виробок
 • Переробка, збагачення та комплексне використання корисних копалин
 • Безпека та надійність технологічних процесів в гірничому виробництві
 • Системи безпеки у вугільних шахтах

Блок 3

 • Буровибухові роботи
 • Будівельні матеріали та конструкції
 • Спорудження вертикальних виробок, у тому числі курсовий проект
 • Особливості розробки відкритих та рудних родовищ корисних копалин
 • Маркшейдерське забезпечення гірничого виробництва
 • Охорона гірничих виробок
 • Переробка, збагачення та комплексне використання корисних копалин
 • Будівництво підземних споруд та метро
 • Промислове та цивільне будівництво

Блок 4

 • Основи геодезії
 • Гірнича геометрія, у тому числі курсовий проект
 • Маркшейдерсько-геодезичні прилади
 • Процеси підземних гірничих робіт
 • Маркшейдерська справа
 • Спеціальні маркшейдерські роботи
 • Будівництво підземних споруд та метро
 • Особливості розробки відкритих та рудних родовищ корисних копалин
 • Математична обробка та аналіз маркшейдерсько-геодезичних вимірів

Блок 5

 • Фізика, аналітична та органічна хімія
 • Технологія збагачення корисних копалин
 • Підготовчі процеси збагачення, у тому числі курсовий проект
 • Гравітаційні процеси збагачення
 • Розробка відкритих та рудних родовищ
 • Флотаційні процеси збагачення
 • Магнітні і електричні процеси збагачення
 • Допоміжні процеси збагачення
 • Випробування та контроль технологічних процесів

Вибір за переліками

На другому курсі в кожному семестрі студенти обирають по однієї з дисциплін соціо-гуманітарного спрямування, що пропонуються на вибір для студентів, що навчаються за усіма освітніми програмами.

Практична підготовка

Після першого курсу передбачене проходження навчальної практики, під час якої студенти відвідують з екскурсіями гірничі підприємства регіону, проходять геологічну польову практику.

Після другого та третього курсу студенти проходять виробничі практики тривалістю 4 тижні, які передбачають працевлаштування на посадах гірничоробочих на основних виробничих дільницях (очисні, підготовчі роботи) або проходження стажування при керівних інженерно-технічних працівниках середньої ланки.

Атестація

Атестація випускників освітньої програми «Гірництво», проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену та завершується видачою документів встановленого зразка про присудження ступеня бакалавр зі спеціальності «Гірництво» з присвоєнням професійної кваліфікації «Технічний фахівець в галузі видобувної промисловості».