Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків (ОПП, магістр)

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Освітня програма
Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Тривалість програми 1 рік 4 міс. (заочна форма 1 рік 9 міс.)
Кількість кредитів 90
Форми навчання денна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
восьмий
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Доступ до подальшого
навчання
навчання на третьому рівні вищої освіти (PhD)
Випускова кафедра Прикладної математики та інфороматики
Рік запровадження 2017

Профіль програми

Акцент у програмі за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» робиться на здобутті навичок та знань з розробки програмного забезпечення, зокрема, комп’ютерних ігрових додатків, та ґрунтується на здатності випускників здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність під час виробничої, технологічної, наукової діяльності на будь-яких підприємствах і в установах, пов’язаних з розробкою програмного забезпечення, зокрема, комп’ютерних ігор.

Мета програми

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних ставити виробничі завдання щодо розробки, забезпечення якості впровадження та супроводження програмних засобів, знаходити раціональні методи та засоби їх розв’язку, вирішувати найбільш складні з них, забезпечувати сталий розвиток ІТ компаній щодо якості процесів та результатів розробки програмного забезпечення.

Умови вступу

Умови вступу визначаються "Правилами прийому до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», затвердженими Вченою радою університету.

Вступ здійснюється на базі диплому бакалавра, або магістра (спеціаліста) із складанням вступних випробувань з іноземної мови та зі спеціальності. Для вступу на неспоріднені спеціальності складається додаткове випробування.

Детальні умови: http://donntu.edu.ua/abit

Особливості програми

Підготовка магістрів за спеціальністю 121- «Інженерія програмного забезпечення» вимагає проходження спеціальної виробничої практики студентів на підприємствах України, діяльність яких пов’язана з розробкою комп’ютерних ігор.

Придатність до працевлаштування

Відповідно до здобутого освітнього ступеню магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: 2131.2 – Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа, 2132.1 - Науковий співробітник (програмування), 2132.2 - Інженер-програміст, 2310.2 – Асистент

Доступ до подальшого навчання

Можливість навчання за освітньо-науковими програмами третього рівня (здобуття ступеню доктора філософії).

Перелік освітніх компонентів

Обов'язкові компоненти

Цикл професійної підготовки

 • Математичні основи теорії ігор
 • Статистичні методи оцінювання, у тому числі курсовий проект
 • Паралельні інформаційні системи
 • Теорія і практика наукових досліджень

Цикл дисциплін спеціалізації

 • Сучасні методи проектування та розробки комп’ютерних ігрових додатків
 • Інструментальна підтримка розробки комп’ютерних ігрових додатків

Практики і атестації

 • Переддипломна практика
 • Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи

Вибіркові компоненти

Блок 1

 • Інформаційна безпека, у тому числі курсова робота
 • Комп'ютерний синтез та обробка зображень
 • Програмне моделювання динамічних процесів
 • Теорія та організація розподіленої обробки даних

Блок 2

 • Гетерогенні і відкриті системи
 • Когнітивне моделювання
 • Основи актуарних обчислень
 • Сучасні технології та системи візуального віртуального моделювання ,у тому числі курсова робота

Атестація

Атестація випускників освітньої програми "Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків" проводиться у формі захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується видачою документів встановленого зразка про присудження йому ступеня магістр зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціалізації «Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків» та присвоєнням професійної кваліфікації «Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа». Атестація здійснюється відкрито та публічно.