Екологія

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Екологія
Шифр спеціальності за Переліком-2015 101
Галузь знань 10 Природничі науки
Галузь знань за МСКО
(ISCED-F 2013)
05 Natural sciences, mathematics and statistics
Галузь(і) професійної діяльності випускників професійна діяльність випускника пов'язана з поліпшенням стану довкілля; дослідженням стану гідросфери; оцінкою стану природних еко- і геосистем, природного фонду; проведенням моніторингу довкілля; здійсненням екологічної експертизи різних типів; аналізом стану водних об’єктів; контролем стану атмосферного повітря та водних об’єктів; забезпеченням здоров’я людини, якості та безпеки її життя та діяльності
Факультет машинобудування, екології та хімічних технологій
Ліцензія АЕ №527659 від 25.11.2014 р.
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр», денна 80
ОС «бакалавр», заочна 55
ОС «магістр», денна 85
ОС «магістр», заочна 25

Екологія — ...

Бакалаврат

Освітня програма
Екологія
Рівень вищої освіти перший
Ступінь вищої освіти бакалавр
Тривалість програми 3 роки 10 міс.
Кількість кредитів 240
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
шостий
Академічна кваліфікація Бакалавр з 2323323232323223232323
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Професійний профіль
випускника
робота в підрозділах Державного управління охорони навколишнього природного середовища, Державній екологічній інспекції, Державній інспекції з карантину рослин, Інспекції з благоустрою; Національних природних парках і заповідниках; робота інженерами-екологами на підприємствах та в санітарно-епідеміологічній службі; робота екологічними інспекторами на митниці; робота в науково-дослідницьких інститутах.
Доступ до подальшого
навчання
доступ до програм підготовки магістрів
Випускова кафедра Природоохоронна діяльність
Гарант освітньої
програми
Костенко Віктор Климентович
Сертифікат про акредитацію Серія РД-ІV № 0524513 від 8 грудня 2014
Термін дії сертифікату 01.07.2023

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра з 2323232323232323233 можливий:

  • на базі повної загальної середньої освіти — з терміном навчання 3 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 240 кредитів.
  • на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спорідненими напрямами підготовки — з терміном навчання 2 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 180 кредитів.

Навчання за денною та заочною формою має однаковий термін. Обсяг програми для заочної форми може незначно відрізнятись через відсутність виробничих та навчальних практик.


Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Професійні профілі випускників

робота в підрозділах Державного управління охорони навколишнього природного середовища, Державній екологічній інспекції, інспекції з благоустрою; Національних природних парках і заповідниках; робота інженерами-екологами на підприємствах та в санітарно-епідеміологічній службі; робота екологічними інспекторами на митниці; робота в науково-дослідницьких інститутах, природоохоронні служби підприємств і організацій, органи Державної влади та земельного кадастру, громадські та міжнародні організації і фонди, Державна митна служба, освітні заклади тощо.

Доступ до подальшого навчання

Доступ до програм підготовки магістрів

Магістратура

Освітня програма
Екологія
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціальність 101 Екологія
Тривалість програми 1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців
Кількість кредитів 120
Форми навчання денна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
сьомий
Професійна кваліфікація 2211.2 Еколог
Академічна кваліфікація Магістр з екології
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування у третьому семестрі передбачена переддипломна практика
Доступ до подальшого
навчання
доступ до здобуття 1-го наукового ступеня, освітньо-наукового (третього) рівня вищої освіти
Випускова кафедра Природоохоронна діяльність
Гарант освітньої
програми
Костенко В.К.

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра з екології можливий:

на основі ступенів бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Особи можуть ступити до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Термін навчання за денною формою складає 1 рік і 4 місяці. Термін навчання за заочною формою складає 1 рік і 9 місяців


Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

У третьому семестрі передбачено проходження переддипломної практики.

Атестація

Атестація здійснюється у формі підготовки та захисту випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи магістра.

Професійні профілі випускників

Випускники вміють: проводити спостереження за станом атмосферного повітря, гідросфери, біоти, ландшафтів; оцінювати: стан геологічного середовища, атмосферного повітря, водних об'єктів, біоти, екологічний стан ґрунтів, природних об'єктів, вплив господарської діяльності на навколишнє середовище; розробляти проекти нормативів гранично допустимих скидів, заходи щодо збереження та відновлення екосистем, рекомендації з оптимізації стану довкілля та застосування економічного механізму природокористування; прогнозувати стан геологічного середовища, атмосферного повітря, ґрунтового покриву; контролювати стан атмосферного повітря та водних об'єктів (виробничий та екологічний контроль).

Доступ до подальшого навчання